About เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปีกานติ จำกัด

ปัจจุบันงานก่อสร้างในประเทศไทยเจริญเติบโต และก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในความก้าวหน้าของงานก่อสร้างยังคงมีความยุ่งยากทั้งในด้านวิธีการและ กระบวนการด้วยเหตุนี้จึงเกิดแรงจูงใจ ที่จะก่อตั้งบริษัท ที่ให้บริการด้านงานวิศวะกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างครบวงจร ด้วยความตั้งใจจริงที่จะดำเนินธุรกิจให้บริการด้านงานก่อสร้างทุกประเภทอย่างครบวงจร นายปิติ จิวรากรานนท์ และนางกาญจนา สินธุยะ ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท ปีกานติ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือมุ่งเน้นการให้บริการด้วยความใส่ใจรวดเร็ว ประหยัด และมีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย ความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าทำให้ ปีกานติ เติบโตขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง มีผลงานก่อสร้างรวมมูลค่ามากกว่า 900 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท ในปีพ.ศ.2557

ในปี พ.ศ.2561 ปีกานติได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบงานคุณภาพ ISO9001:2015 และ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านการก่อสร้าง ปีกานติ จึงไม่เคยหยุดการเรียนรู็นวัตกรรมการก่อสร้างที่หลากหลาย และทันสมัยมากขึ้น ปีกานติ มีแนวทางในการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง สู่ประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของผลงานลดข้อผิดพลาดอันเกิดจากฝีมือการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐานลดความขัดแย้งกับลูกค้าหรือที่ปรึกษาของลูกค้า และปีกานติต้องเป็นมืออาชีพด้านงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกประเภทธุรกิจ ให้มีความมั่นใจและไว้วางใจ ที่จะเลือกใช้บริการ ปีกานติ

Currently, construcstion industry in Thailand is growing up rapidly, but along this fast growing circumstance it always comes up with complitial motivations for Peekanti Co.,Ltd. establishment idea back in 2008 aims at providing complete and all types of construcstional and architectural services. Mr.Piti Jiwarakranon and Mrs. Kanjana Sintuya, asthe co-founder, therefore decided to establish Peekanti Company Limiled with the initial authorized capital 1 million Baht, while its main objective is to provide every customer highest satisfaction of cares, timeframe,wisebudget spending, and high quality material. By being well trusted and supported continuously by customers, Peekanti is growing up strongly and repidly proven by its 900+ million Baht worth achievement in 2014 -the same year when the authorized capital being added to 30 million Baht.

In 2018, Peekanti is certified by ISO9001:2015. And in order to strengthen up ability of construcstion managemant service, Peekanti never stop learning and updating itself to all kinds of construcstion innovation technology and knowledge including focusing on the best selection of human resources only-providing also good quality of living and working concerns in hope to level up to meet international stendard requirement. Peeksnti always focuses on providing high standard quality of all works, as much as possible reduces failres caused by disqualified workers which results the decreasing of conflicts that may incur with customer itself or its consultant. Peekanti si walking forward with confidence and pride to provide professional piece of all work only for all types of customers to put their well-trust every time using Peekanti service.


Our Project

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033