Construction Safety

ในการทำงานก่อสร้างนั้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้ว ความสูญเสียที่ตามมามีผลกระทบไปยังหลายๆ ส่วน จึงไม่มีใครที่อยากเจอหรือประสบเหตุที่ไม่คาดฝัน ปีกานติ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ที่ไร้ซึ่งอุบัติเหตุ โดยการจัดอบรมพนักงานก็ดี หรือการวางระเบียนปฎิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน

ในระดับสากลนั้นมีระบบที่ช่วยมาจัดการ วางรากฐาน งานความปลอดภัยอยู่แล้ว นั่นคือ ISO45001:2018 (มาตรฐานระดับสากลใหม่เพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มาแทนมาตราฐาน OHSAS 18001) ซึ่งทางเรามีแผนที่จะดำเนินการให้ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายใน ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางและทิศทางการดำเนินการทางบริษัทฯ

ด้วยบริษัท ปีกานติ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในธุรกิจก่อสร้าง ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และลูกค้า ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนรวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ให้การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และตักเดือนให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
4.มุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงานทุกระดับ
5.ดำเนินการ พัฒนา ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารงาน ตามตรฐานการบริหารความปลอดภัย อาชีวินามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการปรับปรุ่งอย่างต่อเนื่อง